Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENTEQ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego: DENTEQ dostępnego pod adresem internetowym: http://denteq.pl/
 3. Właścicielem sklepu jest:
  Denteq Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łukowa 1/33, 02-767 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001061222, NIP 5213486182, Regon 141444644.
 4. Użytkownicy mogą skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
  a. Tel.: +48 22 258 58 06
  b. E-mail: denteq@denteq.pl
  c. Formularz kontaktowy (na stronie sklepu w zakładce “Kontakt“).
 5. Oferta Sklepu skierowana jest wyłącznie do podmiotów działających jako przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), tj. osoby fizycznej, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 8. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia Użytkownikom między innymi następujące Funkcjonalności:
  a. Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika;
  b. Przetwarzania formularza zamówienia;
  c. Dodawanie opinii;

II. DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy DENTEQ Sprzedawcy dostępny pod adresem: http://denteq.pl/sklep
 2. Sprzedawca / Usługodawca – podmioty wskazane w pkt. 3 rozdziału I Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
 4. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z usług Sklepu.
 5. Kupujący / Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z oferty Sklepu w sposób związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Użytkownika po rejestracji i zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.
 8. Formularz kontaktowy – dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający Użytkownikowi bezpośrednie skontaktowanie się ze Sprzedawcą, w tym przesłanie zapytania dotyczącego usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 11. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której, dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
 12. Funkcjonalności – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat (np. Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Formularz kontaktowy, Konto, kalkulatory, wyszukiwarki etc.), które są udostępniane Użytkownikowi na stronie internetowej Sklepu na czas niezbędny do wykonania oznaczonej czynności lub utrzymywania określonego udogodnienia. Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę na świadczenie usługi drogą elektroniczną. przystępując do korzystania z danej Funkcjonalności.
 13. Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików “cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach “cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

IV. REJESTRACJA

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Sklepu.
 2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
  a. Zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
  b. Spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Sprzedawca może usunąć Konto i rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  a. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
  b. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie;
  c. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania;
  d. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni;
  e. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.
 6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli naruszają Regulamin.

V. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Użytkownicy mają możliwość wyszukiwać i przeglądać Produkty.
 2. Zalogowani Kupujący mogą dodać opinię do Produktu, który został przez nich zakupiony.
 3. Zabrania się Kupującym zamieszczania w Serwisie treści, które:
  a. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  b. naruszają prawa osób trzecich,
  c. naruszają prawa autorskie,
  d. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  e. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  f. nawołują do aktów przemocy,
  g. obrażają Użytkowników lub inne osoby,
  h. promują inne strony internetowe,
  i. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  j. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści,
  k. są nieprawdziwe.
 4. W wypadku zamieszczenia przez Kupującego treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Kupującego o tym fakcie.
 5. Każdy Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Usługodawcy treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za publikowane w Serwisie treści. Kupujący zamieszczający treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI. ZAMÓWIENIA

 1. Sklep prowadzi działalność na terytorium Polski.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez Formularz zamówienia.
 3. Każdy Kupujący korzystający z oferty Sklepu musi posiadać ważne w świetle obowiązujących przepisów prawa umocowanie do dokonywania czynności prawnych ze Sprzedawcą.
 4. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
 6. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 7. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.
 8. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
  a. dla zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę,
  b. dla zamówień złożonych przez telefon – pod warunkiem podania nazwy użytkownika; pod warunkiem dostępności towaru, pod warunkiem odbioru osobistego towaru, z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
  c. dla zamówień złożonych przez e-mail – pod warunkiem podania nazwy użytkownika; pod warunkiem dostępności towaru, pod warunkiem odbioru osobistego towaru, z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.
 10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 11. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
 12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
 3. Kupujący oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
  a. płatność internetowa (przelew, karta) za pomocą systemu płatności Przelewy24;
  b. płatność gotówkowa za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  c. płatność gotówkowa przy odbiorze osobistym;
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdują się na stronie Sklepu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VIII. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  a. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską DPD,
  b. odbiór osobisty.
 2. Wybór sposobu odbioru Produktu dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
 4. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Warunki dostawy  znajdują się na stronach internetowych Sklepu w zakładce Dostawa.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

IX. RĘKOJMIA, GWARANCJA, ZWROTY

 1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jeżeli tak wskazano na karcie Produktu – objęte gwarancją producenta. Treść i zakres gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona wraz z Produktem.
 2. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień poniższych:
 4. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu oraz wszelkie korzyści i ciężary z nim związane przechodzą na Kupującego w momencie wydania Produktu przewoźnikowi.
 5. Po otrzymaniu Produktu Kupujący ma obowiązek zbadać stan dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Kupującego powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi.
 6. Jeżeli wada rzeczy wyszła na jaw dopiero później, a jej stwierdzenie przy odbiorze dostarczonej przesyłki było obiektywnie niemożliwe Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie nie później niż w terminie 7 dni od daty jej stwierdzenia, pod rygorem utraty uprawnień z tytuły rękojmi.
 7. Kupujący ma obowiązek dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy.
 8. Reklamacja może być złożona przy pomocy poczty elektronicznej lub pisemnie na właściwe adresy wskazane w pkt. 4 rozdziału I. Regulaminu.
 9. Jeżeli produkt ma wadę, Kupujący może:
  a. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
  b. żądać usunięcia wady, albo
  c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 10. Kupujący nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 11. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 12. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. W przypadku, gdy Kupujący realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Kupującego i na jego koszt, chyba że Strony ustalą inaczej. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na właściwy adres wskazany w pkt. 4 rozdziału I. Regulaminu.
 15. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii może być przyczyną odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę.
 16. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 17. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  a. pisemnie na adres reklamującego;
  b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej;
  c. drogą telefoniczną.
 18. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

X. REKLAMACJA POZOSTAŁYCH USŁUG SKLEPU

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:
  a. dane tożsamości Użytkownika;
  b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  c. okoliczności uzasadniające reklamację;
  d. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;
  b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;
  c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;
  d. reklamacja zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
 6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  a. pisemnie na adres reklamującego,
  b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  c. drogą telefoniczną.

XI. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XIII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.
 2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu sądów powszechnych w Warszawie.
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na właściwe adresy podane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.